Organizacja Pożytku Publicznego


Cele OPP - OSP w Studziankach

Ochotnicza Straż Pożarna w Studziankach jako Organizacja Pożytku Publiczbego postawiła sobie następujące cele do realizacji:

1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,

2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk
i zdarzeń,

3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych
i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej
i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,

5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu,

6. działania na rzecz ochrony środowiska,

7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

 

Galeria OSP Studzianki

Copyright by OSP STUDZIANKI & cichy-k, d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.